Số: 01/2021

(Chỉ có giá trị lưu hành kênh hệ thống)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

                                     Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021

CHÍNH SÁCH NPP NĂM 2021

Lưu Ý : Sản phầm cửa mẫu công ty Alumax Việt Nam sẽ được công ty hỗ trợ giá từ 30%-50% giá trị.Mỗi Sp mẫu công ty đều có gắn mã QR code để kiểm tra và công ty đồng sở hữu Sp mẫu đó.